0987394900 ttbk@dhhp.edu.vn

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức bách khoa

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức bách khoa là đơn vị sự nghiệp lấy thu để chi, trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có chức năng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức bách khoa và cấp chứng chỉ theo nhu cầu của các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế, xã hội ở thành phố Hải Phòng và trong khu vực Duyên hải Bắc bộ. Cán bộ của Trung tâm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, ngoài giờ hành chính.

  • Khảo sát, dự báo nhu cầu học tập, bồi dưỡng kiến thức bách khoa để xây dựng, lập kế hoạch triển khai mở các lớp bồi dưỡng kiến thức bách khoa như tin học, ngoại ngữ, kế toán, quản trịịịị và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật cho các đối tượng trong và ngoài Nhà trường, trình Hiệu trưởng duyệt.
  • Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá, khoa học cơ bản (chương trình phổ thông trung học) và nâng cao nhằm phục vụ nhu cầu thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề cho các thí sinh.
  • Tổ chức liên kết với các cơ sở đào tạo khác trên địa bàn thành phố, các khu vực trong nước để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho các thí sinh thi đầu vào từ trình độ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đến sau đại họcccc
  • Tổ chức liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để đào tạo, bồi dưỡng cấp bằng và cấp chứng chỉ các ngành, nghề trên cơ sở quy định quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được các cấp có thẩm quyền cho phép.
  • Là đầu mối liên kết đào tạo ngoài chỉ tiêu của Trường về các ngành, nghề mà xã hội có nhu cầu được Hiệu trưởng duyệt và Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép.
  • Thường xuyên bám sát thực tiễn trong và ngoài Trường để mở rộng đối tượng bồi dưỡng, mở rộng các ngành nghề mà xã hội có nhu cầu; cùng với các phòng chức năng trong trường nghiên cứu xây dựng quy chế hoạt động một cách có hiệu quả.
Cơ sở vật chất phòng học ngoại ngữ

Cơ sở vật chất phòng học ngoại ngữ

Số 49 Trần Phú, Hải Phòng

Cơ sở vật chất trung tâm

Phòng thực hành Tin học

Phòng thực hành Tin học

Số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An

Cơ sở vật chất phòng thực hành Tin học

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên cơ hữu

Đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin và Tiếng Anh